Thông thường khi lưu dữ liệu vào SQL ta thường lưu dưới dạng Ngày tháng kèm theo thời gian đầy đủ. Trong một số trường hợp chỉ cần lấy Ngày Tháng Năm trong cột dữ liệu này để so sánh thì chỉ cần dùng hàm được xây dựng sẵn trong SQL như sau

SELECT CONVERT(VARCHAR(10),GETDATE(),103)

Với  GetDate() là hàm lấy ngày tháng trong SQL, bạn có thể thay thế bằng cột chứa ngày tháng của bạn trong table vd :

SELECT   (CONVERT(VARCHAR(10),NgayThangCollum,103)    FROM    YourTable

Tham số 103 là kiểu ngày tháng theo từng quốc gia, 103 ở trên là kiểu ngày tháng dd/mm/yy mà Việt Nam mình đang dùng 🙂

Trên đây chỉ đơn giản là cách lấy ngày tháng không kèm thời gian, để lấy dữ liệu theo một ngày tháng nhất định nào đó bạn có thể dùng sql query như sau :

SELECT    *    FROM    yourTable

where ((CONVERT(VARCHAR(10),VisitDate ,103)) like  ‘dd/mm/yy’)

Hoặc dùng biến ngày tháng kiểu string dạng short date string

@YourDate varchar(10)

SELECT    *    FROM    yourTable

where ((CONVERT(VARCHAR(10),VisitDate ,103)) like  @YourDate)

Chúc thành công 🙂

link tham khảo :

http://blog.sqlauthority.com/2007/06/10/sql-server-retrieve-select-only-date-part-from-datetime-best-practice/

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187928.aspx
Advertisements